Họ và tên giảng viên Mã số giảng viên Đơn vị

Tuần: Thứ: Ngày:
Phòng: Tiết bắt đầu: Tiết kết thúc:
Thông tin giảng viên thay thế:
Lý do đổi giảng viên:

Số hiệu: BM3-TTGD-THQCLần soát xét: 01Ngày hiệu lực: 28/8/2015