Họ và tên giảng viên Mã số giảng viên Đơn vị

Tuần: Thứ: Ngày:
Phòng: Tiết bắt đầu: Tiết kết thúc:

Lưu ý: Nếu những mục không thay đổi vui lòng điền giá trị "KHÔNG".
Tuần: Thứ: Ngày:
Phòng: Tiết bắt đầu: Tiết kết thúc:
Lý do thay đổi:

Số hiệu: BM4-TTGD-THQCLần soát xét: 01Ngày hiệu lực: 28/8/2015